Reakcija neutralizacije

vodeni's picture

 У реакцији потпуне неутрализације сумпорне киселине и неког хидроксида настало је 0,2 mol соли чија је релативна молекулска маса Mr = 174. У реакцији је учествовало укупно 42 g реактаната. Колико је молова хидроксидних јона учествовало у реакцији? 

alexa996's picture

Ako je valenca (oksidaciono stanje) metala n, onda je formula sulfata tog metala M2(SO4)n. Jedino za n=1, uz datu Mr, formula ima fizičkog smisla, i to je KOH. Ostatak je računanje mol OH- jona od KOH.