Analiticka hemija - pomoc

Sofija333's picture

U rastvor koji sadrzi 0,3 mola natrijum-dihidrogenfosfata i 0,3 mola natrijum-hidrogenfosfata dodato je 300 cmrastvora azotne kiseline koncentracije 0,3 mol/dm. Izracunati koncentraciju OH-jona u rastvoru posle dodatka kiseline.

alexa996's picture

Puferi puferi. I dalje je u pitanju pufer dihidrogenfosfat/hidrogenfosfat, samo što je deo hidrogenfosfata reagovao sa celokupnom količinom H+ jona iz HNO3 i prešao u dihidrogenfosfat.