Neorganska hemija

buduca_studentkinja's picture

Koje od navedenih jedinjenja sa kalijum-hidroksidom daje so koja u vodi hidrolizuje?

a) As2O3  

b) N2O    

c)SO3 

d) NH3 

e) HJ

Marija 96's picture

rješenje je pod a

As2O3+6KOH-2K3AsO3+3H2 dobija se so jake baze i slabe kiseline

N2O Je neutralan oksid

SO3 +2KOH-->K2SO4+H2O dobija se so jake kis. i jake baze , tj. ne hidrolizuje

NH3 je baza, baza sa bazom ne reaguje

HI je jaka kiselina pa KI nece hidrolizovati