Vodeni rastvor aminokiselina

ilovechemistry's picture

Kakvu reakciju pokazuje vodeni rastvor aminokiselina?

milicaradenkovic's picture

Aminokiseline se u vodenom rastvoru nalaze u obliku cviter jona 

R-CHNH3+COO- i zbog toga imaju amfoterni karakter.

U kiseloj sredini se jon ponasa kao baza a u baznoj sredini kao kiselina.