Stehiometrija

Dino98's picture

 1. U reakcijskoj smjesi je pomiješano 10 g magnezija i 8 g kisika. Odredi mjerodavni reaktant i izračunaj masu produkta.

2 Mg(s) + O2( g) → 2MgO(s)

Laura's picture

Merodavni reaktant je onaj ciji je manji broj molova. Prevedi tu masu i jednog i drugog u molove i tako ces odrediti. Masu produkta ces odredi na osnovu molova merodavnog reaktanta.

Dino98's picture

Hvala puno !