Valentni elektroni

haris100's picture

Napisati elektronsku konfiguraciju Ag i odrediti unutrasnje i valentne elektrone?

Hvala.

Dino98's picture

Srebro (Ag) ima atomski broj Z= 47

Znači da ima 47 elektrona koje treba rasporediti po energetskim nivoima i podnivoima :

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s1

U posljednjoj "vanjskoj" ljusci atom srebra ima samo jedan elektron.

Pozdrav