Faktori ravnoteze 1

Gliga's picture

Da li ce se pri zagrevanju ravnoteznog sistema

2HI(g) -> <- H2(g) + I2(g) delta rH= -25,9 kJ/mol 

povecari ili smanjiti ravnotezna koncentracija HI?