Oksido-redukcione jednačine

mira's picture

Molim vas da li može neko da mi reši ovaj zadatak postupno.

191.Odredite koeficijente u sledečim shemama oksido-redukcionih reakcija prikazanih u jonskom obliku:

b)Br- + BrO3- + H+ povratna Br2 +H2O

Dino98's picture

Br- + BrO3- + H+  <-------> Br2 + H2O

Oksidacioni brojevi elemenata (slijeve na desno) : -1;+5, -2 ; +1; 0; +1; -2

Parcijalne reakcije oksidacije i redukcije su :

Br- - e ----> Br  (Oksidacioni broj je bio -1, a sada je 0, dakle ovo je reakcija Oksidacije)

BrO3- + 5e ---------> Br (Oksidacioni broj je bio +5, a sada je 0, pa je ovo reakcija Redukcije)

---------------------------------------------------------------------------------------

Prva reakcija se množi sa 5 da bi se izjednačio broj primljenih i otpuštenih elektrona :

5Br- - 5e ------> 5Br                        (1)

A drugu izjednačavamo pomoću Vode i H+ jona : 

6H+ + BrO3- + 5e -------> Br + 3H2O      (2)

-------------------------------------------------------

Skratimo elektrone i saberemo parcijalne jednačine (1+2) :

5Br- + BrO3- + 6H+ <---------> 3Br2 + 3H2O