Redoks reakcije u lužnatom mediju

asterix's picture

NaHSO4+Al+NaOH--> Na2S + Al2O3+H2O

Kako rešiti gornju redoks jednačinu u lužnatom mediju?

ja ne dobijem nikako tačno , očito zato što sam oksidaciju aluminija prikazala ovako:

Al--> Al3+ + 3e- 

a ne ovako:

Al+6OH-   --> Al2O3+6e-+3H2O

zašto se ne može oksidacija aluminija prikazati na gornji način jer nama se tu menja samo oksidac. stanje atoma Al?

 

 

zlaja99's picture

3NaHSO4+8Al+3NaOH--->Na2S+4Al2O3+3H20

Oksidacioni brojevi su:Na(+1),H(+1),S(+6),O4(-2)+Al(0)+Na(+1),O(-2),H(+1)------>Na2(+1),S(-2)+Al2(+3),O3(-2)+H2(+1),O(-2)

Iz oksidacionih brojeva se vidi da se sumpor redukovao tako sto je primio 8 elektrona ,a aluminijum se okidovao tako sto je otpustio 3 elektrona

redukcija:S(+6)+8e------>S(-2)  /x3

oksidacija:2Al(0)-3e----->Al2.   /x8

Eto ja mislim da je dobro

zlaja99's picture

Samo stavi tri ispred Na2S

asterix's picture

A zašto mi ne ispada dobro ako radim onako kao gore? 

zlaja99's picture

Samo si ispisao promjenu oksidacionog broja aluminijuma,nigdje nemas sumpor,zato i ne mozes dobro da izjednacis

asterix's picture

Pa jesam , evo, ali nikako mi ne ispada točno 

Al--> Al3+ + 3e/*8

HSO4- +  8e- + 3H2O--> S2-  +7OH-/*3

___________________________

8Al --> 8Al3+ + 24e-

3HSO4-24e- + 9H2O--> 3S2-  +21OH-

____________________________________________

8Al + 3HSO4- + 9H2O --> 8 Al3+ +  3S2- + 21 OH-

Kako da sad uz pomoć gornje jednačine izjednačim glavnu jednačinu, molekulsku:

NaHSO4+Al+NaOH--> Na2S + Al2O3+H2O