Soli

Hemijaaa222's picture

Koliko se molova sumporne kiseline nalazi u jednom litru rastvora, ako 200 mL toga rastvora, u reakciji sa magnezijum-hidroksidom, daje 0,25 molova kisele soli? (Resenje:2,5)

Hvala

zlaja99's picture

2H2SO4+Mg(OH)2----->Mg(HSO4)2 + 2H2O

n(H2SO4)=?

V1=1L

V2=200 mL=0.2 L

n(kisele soli)=0.25 mol

----------------------------

2 mol H2SO4:1 mol Mg(HSO4)2=x mol H2SO4: 0.25 mol Mg(HSO4)2

x=0.5 mol H2SO4

c(H2SO4)=n/V =0.5/0.2=2.5 mol/L

n(H2SO4)=2.5 mol