Organska hemija

tame_1's picture

Koliko je L kiseonika računato pri standardnim uslovima potrebno za sagorijevanje 6,2g metil amina ako se amino grupa oksidiše do azot dioksida i ako su atomske mase  za azot 14 i za ugljenik 12? Odgovor je 14,56

zlaja99's picture

V(O2)=?

m(CH3NH2)=6.2 g=>n=m/M=6.2/31=0.2 mol

Vm=22.4 L/mol

------------------------------

4CH3NH2+13O2---->4NO2+4CO2+10H2O

4 mol--------13 mol

0.2 mol----------x mol

x=0.2*13/4=0.65 mol

V(O2)=Vm*n=22.4 L/mol*0.65 mol=14.56 L

Poz