Brzina hemijske reakcije

asterix's picture

Na temelju hemijske jednačine napišite izraz prema kojem se može izračunati brzina reakcije trošenja H2: N2 + 3H2--> 2NH3

Molim nekoga da mi pojasni ovaj zadatak. ne znam da li će u izrazu za brzinu pisati stehiometrijski koefcijent ili ne. 

asterix's picture

našao sam rešenje za ovaj zadatak pa nekoga molim da mi pojasni zašto u tom izrazu stoji stehiometrijski koeficijent ,odnosno rešenje je v(H2)=-DC(H2)/3*Dt

dok u ovom zadatku ne stoji stehiometirjski koeficijent:

koji izraz prikazuje prosečnu brzinu trošenja H2 u sintezi amonijaka prikazanoj jednadžbama kemijske rekcije N2 + 3H2 = 2NH3 , ne stoji koeficijent odnosno rešenje je v(H2)=-DC(H2)/Dt

asterix's picture

može li netko pomoći oko ovoga?

Panda's picture

zlaja99's picture

Vec si jednom pitao ovo i dobio si odgovor.

Prosljedjeno:

Nema jednoznačne definicije brzine reacije. Da smo hteli da pratimo brzinu nastanka amonijaka, bilo bi dc(NH3)/dt ili dp(NH3)/dt (zapremina konstantna). Jedino ako želimo da povežemo te brzine, onda koristimo steh. koeficijente, jer će ovako brzina trošenja vodonika biti npr. tri puta veća od brzine trošenja azota. Takođe, ako povezujemo izraz za brzinu sa zakonom o dejstvu masa, moramo da pazimo na kakav se osnovni izraz za brzinu on odnosi, zbog konstante brzine. Konstanta brzine za proces nastanka amonijaka je dva puta veća od konstante brzine trošenja amonijaka. Da ne bi bilo ovakvih zabuna, kada se kaže samo brzina reakcije, obično se podrazumeva da brzina bude normirana steh. koeficijentima.

Poz

asterix's picture

i dalje mi nije jasno zašto u izrazu  prema kojem se može izračunati brzina reakcije trošenja H2 stoji stehiometrijski koefiicjent? Ne kužim jer gleda se samo trošenje H2