Molalna

Natrijumformijat's picture

Molalna koncentracija predstavlja:

1)odnos mase rastvorene supstance i ukupne mase rastvora

2)kolicina rastvorene supstance u 1000g rastvaraca

3) odnos mase rastvorene supstance i zapremine rastvora

4) maksimalan broj grama rastvorene supstance u 100g rastvaraca

5) odnos broja mola jedne komponente i molova svih komponenti u rastvoru

Dino98's picture

2)

b= n/mrč

Molalna koncentracija predstavlja količnik količine rastvorene supstance i mase rastvarača, pa je mj. jedinica mol/kg

 

Lp !