Napiši reakciju

slobodan M P's picture

Napiši reakciju alkoholnog vrenja glukoze, azatim reakciju dobijenog gasa sa barijum-hidroksidom?

Dino98's picture

C6H12O6   ------------------------> 2CO2  +  2C2H5OH   (Ova reakcija se odvija uz kvasac kao katalizator, u reakciji je nastao ugljikov dioksid i alkohol-etanol)

CO2 + Ba(OH)2   ------>BaCO3 + H2O  (Nastaje barijev karbonat i molekula vode)

 

Lp!