Konstantna disocijacijq

slobodan M P's picture

Koncentracija H+ jona u rastvoru acetatnog pufera jednak je vrednosti konstantne disocijacije kiseline kada su koncentracije? 

REŠENJE- sirćetne kiseline 0,5 mol/dm^3 i natrijum-acetata 0.5 mol/dm^3

 

nixahemicar's picture

Pošto je obrazac za izračunavanje koncentracije H+ jona dat izrazom: 

[H+]=Ka*Ca/Cs

To znači da će u svakom slučaju kada je koncentracija kiseline jednaka koncentraciji soli koncentracija H+jona biti jednaka konstanti disocijacije kiseline.